Ochrana súkromia

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky

XXL – Unauthorized s.r.o.

sído: Záhradná 39, 90101 Malacky, Slovenská republika

IČO: 31342035

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro vložka číslo: 4324/B

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky

www.harry-motorcycles.sk

 • Tel: +421 905 565 425

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky a doručenie tovaru

 

 III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Príjemcovia osobných údajov: niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti:

 • technologické služby (napr. webhosting, správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok
 • doručovateľské a kuriérske služby
 • služby vedenia účtovníctva  

V.

Zverejnenie údajov 

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje 

VI.

Podmienky spracúvania 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. 

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má:

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

IX.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti, písomne, vrátanie e-mailu, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce používame ako nákupný systém. Pre spracovanie košíkov a objednávok budú uložené 2 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Zakázať všetko
Povoliť všetko